SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERŮ

1. Udělujete tímto souhlas společnosti  MTZ Mototechnika s.r.o., se sídlem U Blatenského mostu 1482, 38601 Strakonice, IČO 28125151, zapsané v Obchodním rejstříku
Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 18702 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
(dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje (e-mailovou adresu).

2. E-mailovou adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zasílání novinek a newsletterů správce pak zpracovává Vaši emailovou
adresu a časový záznam, kdy k souhlasu se zasíláním komerčních nabídek vztahujících se ke zboží nabízenému v obchodu umístěném na internetové adrese www.mototechnika.cz došlo.

3. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu jeho činnosti a po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle
příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu
nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti MTZ Mototechnika s.r.o., se sídlem U Blatenského mostu 1482, 38601 Strakonice, IČO 28125151.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i dalšími příjemci Vašich osobních údajů jako osoby podílející a zajišťující pro
správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

6. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje třetí straně nebo do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

7. Vezměte na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
• vzít souhlas kdykoliv zpět,
• požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
• vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
• požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů,
• na přenositelnost údajů,
• podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

 

Více informací o zpracování osobních údajů naleznete zde https://www.mototechnika.cz/ochrana-osobnich-udaju.html nebo v obchodních podmínkách https://www.mototechnika.cz/obchodni-podminky.html